PSYKOLOG

Psykolog går igenom 5-årig grundutbildning, den s k psykologutbildningen, vid universitet/högskola. Slutförd psykologutbildning leder till psykologexamen. Efter psykologexamen deltar en psykolog i 1 års praktiskt psykologarbete - s k PTP. Psykologpraktiken genomförs under handledning av erfaren psykolog. När psykologpraktiken är slutförd kan psykolog ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. När psykolog blivit godkänd av Socialstyrelsen får psykologen legitimation - och psykologen blir därmed s k legitimerad psykolog. Titeln psykolog är skyddad; Enbart personer som genomgått hela utbildningen och har fått sin legitimation har rätten att titulera sig legitimerad psykolog.

Psykologutbildningen omfattar en mångfald kunskapsområden och innehåller, förutom kurser i olika former av psykologisk behandling, också kurser i statistik, forskning, utvecklingspsykologi, perception, socialpsykologi, neuropsykologi, vetenskapsteori,  pedagogik, testkunskap, utredningsmetodik, organistationsutveckling m m. Utbildningen till psykolog berör, förutom barn-, ungdoms och vuxenpsykiatri, även vitt skilda områden som arbetslivets psykologi och geriatrik, liksom kunskaper som är relevanta för skola, förskola, mödrahälsovård, socialtjänst, kriminalvård, missbruksvård, forskning och utredningsverksamhet m m. Universitet och lärosäten har under de gångna åren haft en viss variation i sin inriktning vid sina respektive psykologutbildningar; Även kursinnehållet har varierat något mellan olika lärosäten. 

Utbildningen i psykologisk behandling har i sitt innehåll varierat under åren. Utbildningsprofilen har varierat mellan olika lärosäten. Periodvis har psykologutbildningen gett kunskap om psykodynamisk och psykoanalytisk psykoterapi och psykologisk behandling - och även omfattat humanistisk psykoterapi, former av kognitiv psykoterapi, beteendeterapi och KBT eller parterapi och familjeterapi, liksom former av gruppterapi m m. Under andra tidsperioder och på vissa universitet har däremot utbildningen dominerats av en fokusering enbart på en eller ett par av ovanstående psykoterapeutiska traditioner eller ¨skolor¨- vanligen psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi/beteendeterapi.

Psykologutbildningen har under senare år även omfattat en s k grundbildning i psykoterapi (tidigare s k steg-I-kompetens). Grundutbildningen i psykoterapi, steg-I-utbildningen, låg tidigare utanför psykologutbildningen. Den psykolog som var intresserad av psykoterapi och psykologisk behandling var då själv ansvarig för att söka en separat grundutbildning i psykoterapi.

Legitimerad psykolog arbetar även inom andra verksamhetsområden än psykologisk behandling (psykoterapi). En legitimerad psykolog kan också arbeta  inom verksamheter som t ex forskning, skola och elevvård, barn- och mödrahälsovård, socialtjänst, kriminalvård, arbetsförmedling, familjerådgivning, organisationsutveckling m m.

Förutom olika vidareutbildningar och specialiseringar inom ovanstående yrkesområden kan en legitimerad psykolog också fortsätta att utbilda sig vidare inom i framför allt tre generella riktningar: 

▪ specialisering mot att bedriva psykoterapi och psykologiskt behandlingsarbete 

▪ genomgå Psykologförbundets 3-åriga specialistutbildning

 forskarutbildning med disputation.

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35