SAMTALSTERAPINS FORMER

INDIVIDUELL SAMTALSTERAPI

Samtalsterapi omfattar en mångfald olika former; samtalsterapi kan bedrivas utifrån en lång rad teoretiska perspektiv som t ex psykodynamisk och psykoanalytisk teori och praktik såväl som utifrån kognitiv, humanistisk eller interpersonell teori och metod. De psykodynamisk varianterna av samtalsterapi och psykologisk behandling kan kan ha sin utgångspunkt i exempelvis objektrelationsteori, självpsykologi, jag-psykologi, affektteori och/eller anknytningsteori. De psykodynamisk psykoterapiformerna har sin utgångspunkt i antagandet att tidigare livserfarenhet, särskilt barndomsupplevelser, har en stor betydelse för klientens aktuella problematik och svårigheter här och nu. Man antar att aktuell problematik har utvecklats ur tidiga problematiska reaktionsmönster som återaktiverats, ¨triggats¨, av någon samtida händelse eller nutida skeende i klientens inre värld eller i omvärlden. Aktuella livshändelser har med andra ord ¨tagit tag¨ i och aktiverat känslomässig problematik som grundlagts tidigt i livet. Det kan handla om livsteman runt separation och närhet, känsloupplevelse och känslohantering, självkänsla och självförtroende, förmåga att klara kränkningar, relationssvårigheter, skeenden i parförhållanden och i familj och arbete. Av dessa skäl intresserar sig den psykodynamiskt inriktade psykoterapeuten för tidigare livsskeenden som kan vara startpunkt för olika former av känslomässiga och psykologiska besvär. Symtom som ångestattacker kan därför ¨triggas¨ av olika omständigheter hos olika klienter. Ett symtom kan uppkomma såväl utifrån klientens relationer med andra personer som utifrån olika former av inre upplevelser.

Alla former av samtalsterapi har det gemensamma att de baseras på samtalet. Samtalandet är grunden för alla former av psykoterapi och psykologisk behandling och om samtalsterapi kombineras med t ex andningsövningar, kroppsövningar, grounding och/eller visualisering och inre bilder kan psykoterapin övergå mot någon form av kroppspsykoterapi - kanske kroppsinriktad eller kroppsorienterad psykoterapi. Om samtalsterapi kompletteras med exempelvis visualisering (inre bilder), symboldrama, metafor och hypnos kan den psykologiska behandlingen övergå mot hypnosterapi. Fastän dessa psykoterapiformer benämns som icke-verbala psykoterapiformer ägnas mycket tid till samtal även i t ex hypnosterapi. 


När används samtalsterapi?

Psykologisk behandling som bygger på samtalsterapi kan komma till användning vid de flesta slags psykologiska, existentiella och känslomässiga svårigheter. Samtalsterapi kan vara användbart alternativ vid både ångest och depressiva besvär, traumatiska erfarenheter och livskriser - liksom vid många andra slags psykiska och känslomässiga besvär. Ångesttillstånd och depressiva tillstånd finns ofta med som ett inslag i andra typer av psykisk ohälsa så som t ex vid personlighetsstörningar.  Också sådan problematik kan ofta bearbetas genom samtalsterapi.

Psykoterapi och psykologisk behandling kan ha målsättningen att bearbeta aktuell problematik och på så sätt hjälpa klienten att åter nå sin tidigare funktionsnivå och ett stabilt mående. Målsättningar av det slaget kan många gånger uppnås på relativt kort tid - som vid kriser eller vid behandling av någon form av begränsad problematik som passa för s k korttidspsykoterapi.  Psykoterapi och psykologisk behandling kan också ha mer omfattande mål. I de fall psykoterapin har som mål att bearbeta underliggande problematiska funktionsmönster med ursprung i tidig livserfarenhet kommer psykoterapi och psykologisk behandling att mer tid i anspråk.


PARTERAPI & FAMILJETERAPI

Parterapi sker vanligen genom samtal, men det förekommer att hypnos och arbete med inre bilder vävs in i parterapi. Parterapi och familjeterapi kan ha sin bakgrund i ett flertal olika teoretiska perspektiv och utgångspunkter.

Parterapi fokuserar vanligen på samspelet inom paret, på deras sätt att lösa inbördes olikheter och konflikter. Familjeterapi bedrivs på motsvarande sätt, men med en fokusering på familjens samspel.

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35