PSYKOTERAPI

Psykoterapi eller psykologisk behandling kan övergripande beskrivas som en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga, relationella och/eller existentiella svårigheter genom en bearbetning med hjälp av diverse olika psykologiska metoder. Behandling sker genom ett eller ett flertal möten mellan en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient. Beroende på ¨vem¨ som är klient så kan det handla om en individ, ett par, en familj eller en grupp. Klient och psykoterapeut träffas mer eller mindre regelbundet, beroende på bl a behandlingens syfte. Det kan handla om enstaka tillfällen, men kan också handla om fleråriga kontakter beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter - och det kan även bero på den organisation där psykologen arbetar. Målsättningen med psykologisk behandling och psykoterapi bestäms av klient och psykoterapeut gemensamt.

Psykoterapi eller psykologisk behandling kan fokusera på att bearbeta aktuell problematik, på här-och-nu, och ha målsättningen att klienten ska återgå till sin tidigare funktionsnivå. Ett sådan målsättning kan ofta uppnås på ganska kort tid så som vid kris eller vid korttidspsykoterapeutisk behandling av en begränsad problematik. Om målet för psykoterapin är omfattande och även har för avsikt att behandla underliggande svårigheter med en bakgrund i tidiga livsomständigheter tar den psykoterapeutiska behandlingen för det mesta längre tid. Om problembilden är komplex, komplicerad och omfattande kommer psykoterapin sannolikt att ta längre tid i anspråk.

Samtalsterapi är grunden för alla former av psykoterapi och psykologisk behandling. Samtalet finns med som en del av all psykoterapi och psykologisk behandling. Däremot varierar det hur framträdande själva samtalandet är. Samtalet kan dessutom kompletteras med s k icke-verbala tekniker och metoder (t ex  hypnos, kroppspsykoterapiEMDRvisualiseringg(föreställningsövningar, inre bilder) och/eller mindfulness. Möjligheten att komplettera den psykologiska behandlingen med s k icke-verbala metoder kan användas om leg psykolog eller leg psykoterapeut uppfattar att det kan vara till nytta för klienten och om klienten är intresserad av att arbeta med hjälp av icke-verbala metoder.

© IfKP 2019        InstitUTET FÖR KROPPSINRIKTAD PSYKOTERAPI         RÖRSTRANDSGATAN 50            113 40  STOCKHOLM         08 - 30 43 35